22.06.2013

 

შპს ,,ბათუმისდამოუკიდებელ  უნივერსიტეტთან’’ არსებულპროფესიულკოლეჯში  სტუდენტებისჩარიცხვამოხდება  საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრის 2011 წლის 3 თებერვლის  N9/  ბრძანებისშესაბამისად.

სტუდენტებისჩარიცხვამოხდებაგასაუბრებისსაფუძველზე.
ჩარიცხვისმსურველებმადაწესებულებასუნდაწარუდგინოს:

1. პირადი / არასრულწლოვანიპირისშემთხვევაშიწარმომადგენლის / განცხადება, რომელიცუნდააკმაყოფილებდესსაქ. ზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსის 78–მუხლითდადგენილმოთხოვნებს;

2. პირადობისდამადასტურებელიდოკუმენტისასლი;

3. საბაზოსაფეხურისზოგადიგანათლებისდამადასტურებელიდოკუმენტისასლიანგანათლებისდამადასტურებელიიმდოკუმენტისასლი, რომლისმიღებაცშეუძლებელიიქნებოდაზოგადიგანათლებისსაბაზოსაფეხურისდაძლევისგარეშე;

4. მომდევნოსაფეხურისპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაზეჩარიცხვისშემთხვევაშიწინასაფეხურისპროფესიულიდიპლომიანმასთანგათანაბრებულისხვადოკუმენტი;

5. ფოტოსურათი 3x4  4 ცალი;

სტუდენტთაჩარიცხვამოხდებაზეპირიგასაუბრებითდირექტორისბრძანებისსაფუძველზე;

ჩარიცხულიპროფესიულისტუდენტებისშესახებმონაცემებიკოლეჯს 7 დღისვადაშიშეაქვსსაგანმანათლებლოდაწესებულებებისრეესტრში;

საგანმანათლებლოპროგრამებზე  ჩარიცხვისშესახებინფორმაციაგამოქვეყნდება

ჩვენიკოლეჯისვებგვერდზე WWW.biu-profcollage.ge დასხვასაინფორმაციოსაშუალებებით.