30.06.2011

 

თვითშეფასებისანგარიშისწარდგენისშესახებ

შპს,,ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის“მიერ2011წლის28ვნისგანათლებისგანვითარებისეროვნულიცენტრშიწარდგენილიიქნაპროფესიულისაგანმანათლებლოდაწესებულებისთვითშეფასებისანგარიში,ასევეპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამები