29.10.2011

 

 

შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელ უნივერსიტეტში“სასწავლო პროცესის სრულყოფის მიზნით სისტემატიურად ხდება მატერიალური რესურსების განახლება. 2011–2012 სასწ. წლისათვის შეძენილი იქნა 16კომპიუტერი, ნოუთბუქი და პროექტორი. პროფესიული სტუდენტებისათვის და აკადემიური პერსონალისათვის ხელმისაწვდომია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი ტექნიკა და ინტერნეტი.