17.09.2012

იმდინარეწლის 1სექტემბერსხარისხისმართვისსამსახურისორგანიზებითშედგასამუშაოშეხვედრაპროფესიულმასწავლებლებთან.

შეხვედრაზეგანხილულიქნასასწავლოკურსისსილაბუსისშემუშავებისწესიპროფესიულსტუდენტთაცოდნისშეფასებისწესისწავლებისადასწავლისმეთოდებიდასასწავლოპროცესთანდაკავშირებულისხვასაორგანიზაციოსაკითხები.ხარისხისმართვისსამსახურისუფროსმამ. ხაბაძემ მასწავლებლებს დეტალურადგააცნოსასწავლოკურსისპასპორტისმიზანიდამისიწარმოებისწესისტუდენტთადასწრებისადაშეფასებებისაღრიცხვისჟურნალი.

დირექტორის მოადგილემ სასწავლო დარგში ი. ხალვაშმა გამოთქვა აზრი – ხარისხის მართვის სამსახურთან შეიქმნასსაკონსულტაციო ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანდებიან სასწავლებელში პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელი კვალიფიციური მასწავლებლები და ხელს შეუწყობენ სასწავლო პროცესის ხარისხიან წარმართვას.

ორგანიზაციულისაკითხებისდასრულებისშემდეგშეხვედრაწარიმართაკითხვა-პასუხისრეჟიმშიდამასწავლებლებმასაკუთარიმოსაზრებებიდააფიქსირესთითოეულსაკითხთანდაკავშირებით.