28.02.2013

ფორუმისმთავარიმიზანიიყოსკკასმიერდასრულებულიპირველიპროექტის „კოლეჯისმიერ“ შეჯამებადაანალიზი.ღონისძიებაზეგანმარტებულიქნა „საქართველოსკერძოკოლეჯებისასოციაციის“ მიზნებიამოცანებიდაგაწევრიანებისპროცედურები.სხვა კერძო კოლეჯებთან ერთად შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტიც“ გახდა საქართველოსკერძოკოლეჯებისასოციაციისასოცირებული წევრი.

ფორუმისმონაწილეებსმოხსენებითმიმართესსაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრისმოადგილემ,ქალბატონმაქეთევანნატრიაშვილმაგანათლებისხარისხისგანვითარებისეროვნულიცენტრისდირექტორმაქალბატონმაელენეჯიბლაძემ.

ფორუმი საინტერესო იყო იმითაც, რომმონაწილეთითოეულმაკოლეჯმაგაუზიარაერთმანეთსთავიანთიხედვებიპროფესიულიგანათლებისშესახებერთობლივიჩართულობითმოხდაპრობლემებისგადაჭრისგზებისმოძიებადასტრატეგიულიგანვითარებისეფექტურიმეთოდებისდასახვა.