4.03.2014

შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი”

სახანძრო უსაფრთხოებისა და პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგი პროფესიული მასწავლებლებისათვის