1.10.2015

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

    საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში   სასწავლებლის სახელწოდებაში ცვლილებების განხორციელების შედეგად  შპს ,,ბათუმის  დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის’’ სახელწოდება შეიცვალა და დაფიქსირდა როგორც შპს ,,ბათუმის  დამოუკიდებელი სასწავლებელი“, რაც დასტურდება ამონაწერით მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან (28/09/2015).