15.12.2015

7-12 დეკემბერს სასწავლებელში ჯანდაცვის მიამრთულების სპეციალობებზე მასწავლებლების მანანა ხაბაძის, ზაირა ჯაფარიძისა და ნონა ემირიძის მიერ გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით ჩატარებულ იქნა ღია მეცადინეობები.