16.11.2016

 

14 ნოემბერს ,,ბათუმის  დამოუკიდებელი სასწავლებლისფარმაციის თანაშემწის მეხუთე საფეხურის სტუდენტებმა ჩაატარეს ღონისძიება თემაზეხალხური მედიცინა 21-საუკუნეში“. წარმოდგენილი იყო შემდეგი თემები: „ანემია და ხალხური მედიცინა“; “C ჰეპატიტი და ხალხური მედიცინა“; “ნევროზი და ხალხური მედიცინა“; “კიბო და ხალხური მედიცინა“. სტუდენტებმა ნათლად წარმოაჩინეს თემატიკა და განსაკუთრებით ხაზი გაუსვეს

 ხალხური მედიცინის როლს დაავადებების მკურნალობაში. მოგვაწოდეს სხვადახსვა ფიტო-პრეპარატების ნაკრები, რომელიც შეიძლება მომზადდეს სახლის პირობებში. ღონისძიებას ესწრებოდა სასწავლებლის სტუდენტები და ლექტორ-მასწავლებლები.