5.10.2017

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

       30 ოქტომბრამდე გრძელდება მიღება  შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

Ø  ბუღალტერი ( მე-3 საფეხური);

Ø  ინფორმაციული ტექნოლოგი (მე-3  საფეხური);         

Ø  ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი (მე-3 საფ.)

Ø  პრაქტიკოსი ექთანი (მე-5 საფეხური)