01.02.2019

   31 იანვარს სასწავლებელში პროფესიული განათლების მასწავლებელთათვის ჩატარდა ტრენინგი, რომლის თემატიკა იყო ,, მოდულური სწავლების ძირითადი პრინციპები“. მასწავლებლებისთვის ასევე გაცნობილი იქნა პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ შემუშავებული კალენდარული გეგმის ფორმა და მიეცა მათ შესაბამისი რეკომენდაციები.