03.07.2020

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში სასწავლო პროცესი განახლდება 2020 წლის  6 ივლისიდან .