26.02.2021

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

   გაცნობებთ, რომ 1 მარტიდან ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში სასწავლო პროცესი ნაწილობრივ გადადის არადისტანციურ რეჟიმში. პროფესიული სტუდენტები სასწავლებელში გამოცხადდებიან მხოლოდ პრაქტიკულ/ ლაბორატორიულ მეცადინეობებზე და შედეგების შეფასებაზე, რაზეც ცალკეულ ჯგუფებს მიეწოდება შესაბამისი განრიგი (ცხრილი).

საფუძველი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება  N159323.