18,12,2021

ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში მიმდინარე სასწავლო წლის 17 დეკემბერს ხარისხის უზრუნველყოფის საამსახურის მიერ გაიმრთა „კრიტიკული მეგობრობის“ ჯგუფის წევრების შეკრება . შეკრებას ესწრებიდნენ პროგრამის ხელმძღვანელები.

შეკრებაზე განიხილეს შემდეგი საკითხებ: 

1.   სასწავლო პროცესში მასწავლებელთა ურთიერთდაკვირვებაას;

2.  სწავლა-სწავლების თანამედროვე საკითხებზე დისკუსიების წარმართვას;

3.  სტუდენტთა მიღწეული შედეგების ერთობლივ განხილვას და შედეგების გაუმჯობესებისათვის ეფექტიანი გზების ძიებას.

    4.   მასწავლებლების ჯგუფის მიერ სწავლა-სწავლების შესახებ აქტუალური საკითხების იდენტიფიცირებას, საკვლევი საკითხის ჩამოყალიბებას, მონააცემთა შეგროვებას, ანალიზს, ინტენვენციების გაანხორციელებასა და ინტერვენციების შედეგების შეფასებას და სხვა.

k1.jpg k2.jpg