20 დეკემბერი 2021 წელი

მიმდინარე სასწავლო წლის 20 დეკემბერს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ჩატარდა ტრენინგი - პროფესიული სტუდენტების მტკიცებულების - შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავების, ასევე პროფესიულ მასწავლებელთა მიერ კალენდარული გეგმის სწორად შედგენასთან დაკავშირებით.
ტრენინგს ესწრებოდა პროფესიული პროგრამის ხელმძღვანელები და პროფესიული მასწავლებლები.