18.03.2022 წელი

ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში მიმდინარე სასწავლო წლის 17 დეკემბერს ხარისხის უზრუნველყოფის საამსახურის მიერ გაიმართა „კრიტიკული მეგობრობის“ ჯგუფის წევრების შეკრება . შეკრებას ესწრებოდნენ პროგრამის ხელმძღვანელები.

შეკრებაზე განიხილეს შემდეგი საკითხები:

1. სასწავლო პროცესში მასწავლებელთა ურთიერთდაკვირვება

2. სწავლა-სწავლების თანამედროვე საკითხებზე დისკუსიების წარმართვა

3. სტუდენტთა მიღწეული შედეგების ერთობლივი განხილვა და შედეგების გაუმჯობესებისათვის ეფექტიანი გზების ძიება

მასწავლებლების ჯგუფის მიერ სწავლა-სწავლების შესახებ აქტუალური საკითხების იდენტიფიცირება, საკვლევი საკითხის ჩამოყალიბება, მონაცემთა შეგროვება, ანალიზი, ინტერვენციების განხორციელება და ინტერვენციების შედეგების შეფასება და სხვა.