21.03.2022 წელი

ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში 21.03.2022წ ჩატარდა ღია მეცადინეობა, პროფესიულ პროგრამა: საექთნო განათლებაში;

მოდულის დასახელება: მიკრობიოლოგია;

მეცადინეობის ფორმა: თეორიული;

თემა: ჰელმინთების კლასიფიკაცია;

ღია მეცადინეობას ესწრებოდა კრიტიკული მეგობრობის ჯგუფის წევრები და პროფესიული მასწავლებლები; მეცადინეობა ჩატარდა საინტერესოდ და სტუდენტებმა თავი კარგად წარმოაჩინეს;