23.03.2021

ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელის ფარმაკო-ქიმიის ლაბორატორიაში, ფარმაცია (სააფთიაქო) მეორე სასწავლო წლის სტუდენტებმა განახორციელეს პრაქტიკული მეცადინეობა დაკვირვებით;

მოდული-ფარმაცევტული ანალიზი-1;

სწავლის შედეგი- 3;

მოდულის განმახორციელებელი -ციური გოგოტიძე