29.07.2022

პროგრამა-ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა. სტუდენტებმა წარმოადგინეს თავიანთი საბოლოო პროექტები ელექტრონული სახით და გააკეთეს შემაჯამებელი ტესტი.