29.07.2022 წელი

ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში 29 ივლისს აღმზრდელის პროგრამაზე ჩატარდა პრაქტიკული პროექტში ,,სკოლამდელი აღზრდა და განათლება,, პრეზენტაცია.
პრაქტიკოსი მასწავლებელი:თამარ ლომაძე.